Description

Jia Wei Xiao Yao Wan

Standard Dosage: 8 pills, 3 x day.

Ingredients: Paeonia lactiflora root-wine-fried, Poria cocos fungus, Atractylodes macrocephala rhizome, Paeonia suffruticosa root-bark, Gardenia jasminoides fruit, Bupleurum chinense root, Angelica sinensis root, Zingiber officinale rhizome-fresh, Glycyrrhiza uralensis root, Mentha haplocalyx herb. – Jiu chao bai shao, Fu ling, Bai zhu, Mu dan pi, Zhi zi, Chai hu, Dang gui, Sheng jiang, Gan cao, Bo he.

200 pills/bottle

Also known as: Enhanced Free & Easy Wanderer, Dan Zhi Xiao Yao Wan, Augmented Rambling Pills, Jia Wei Xiao Yao San, Free & Relaxed Pills Extra Strength